top of page

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on FI Ceskoslovensky Vlciak ry / FICSV ry ja sen kotipaikka on Kuusamo

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on rotua harrastavana yhdistyksenä edistää puhdasrotuisten Ceskoslovensky vlciakin kasvatusta ja jalostusta, sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä toimialueellaan. Tavoitteena on, että yhdistys tulee toimimaan Suomen Seurakoirayhdistys-Finlands Sällskaphundförening ry:n ja sitä kautta Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n alaisuudessa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

  • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa

  • järjestämällä koiranäyttelyitä, -kokeita ja -kilpailuja

  • seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla

  • tulee ylläpitämään yhteyksiä ja mahdollisia jäsenyyksiä Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:een ja mahdollisiin muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa

  • levittämällä tietoa kenneltoiminnasta sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa.

  • Yhdistyksen tarkoituksena on myös valvoa ja edistää rodun jalostusta ja terveyttä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin tai jos jäsen syyllistyy eläinsuojelurikkomukseen oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen, joka harjoittaa epäeettistä koirien kasvatusta.

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen, joka on joko määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliiton jäsenyydestä tai sellainen henkilö, joka ei ole ollut kennelliiton jäsen, ei enää nauti Suomen Kennelliiton luottamusta siten, että hänen koiranpitoonsa tai kasvatustyöhönsä on Kennelliiton toimesta kohdistunut kurinpidollinen toimenpide.

Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta sen varoihin.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään 30 vrk:n kuluessa eräpäivästä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa joka toisena vuonna käsiteltävät asiat;


1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

FI Ceskoslovensky Vlciak Ry - FI CSV Ry

bottom of page